HomeHome
Teacher TrainingLeraren opleiding
Other CoursesAndere cursussen
Post-Graduate studyPost-Graduate study
Tuition FeesKosten van de opleiding
Teaching TeamLeraren team
Course Time tableJaarrooster
Private PracticePrivé-Praktijk
Workshops and Group SessionsWorkshops en Groepslessen
Alexander TechniqueAlexander Techniek
F.M. AlexanderF.M. Alexander
ArticalsArtikelen
Paul and TessaPaul en Tessa
Extended biography PaulBiografie Paul
Extended biography TessaBiografie Tessa
Our graduatesOnze afgestudeerden
GalleryFoto's
Contact / LocationContact / Locatie
LinksLinks
Flexible optionsFlexibele opties
Teaching FacultyFaculteit

Extended biography Tessa

Uitgebreide biografie Tessa

In 1943 werd ik geboren in Swaziland, Zuidelijk Afrika. Weidse luchten en een levendig gemeenschapsgevoel vormden de achtergrond van een zorgeloze jeugd gevuld met paardrijden, verkleed- en toneelspelletjes. In mijn tienerjaren groeide het besef van de raciale ongelijkheid in Zuidelijk Afrika. Dat leidde tot een rusteloze zoektocht naar mijn eigen identiteit en een ontluikende interesse in theater.

Stacks Image 4497
Stacks Image 4499

Born in Swaziland in Southern Africa in 1943. Looking back: circumstances gave me open skies, a joyous sense of community, a carefree childhood of riding, dressing-up and creating ‘plays’.

With adolescence an understanding of contradictions of racial inequality in Southern Africa gradually grew. These resulted in a restless search for my own identity from which a budding interest in theatre evolved.

Gained a BA in English and Diploma in Speech and Drama at University of Cape Town whilst most time and energy was devoted to movement/dance and making theatre in UCT Drama Department.

Experienced political situation in SA as too volatile and art scene in Cape Town too limited so travelled to Europe to meet new experiences. Ended up studying modern dance for 3 years with Sigurd Leeder in London and Switzerland and teaching movement and improvisation at Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London.

My relationship with Africa remained unresolved and returned to Cape Town, teaching at University Of Cape Town in Drama Department, directing classical plays and devising many experimental theatre productions.

Ran a theatre group in Guguletu, (black township just outside city) until my entry pass to township was denied. Angered and trapped, my wings clipped by regime.

On the birth of my daughter, her father and I decided apartheid South Africa was not conducive to a free, unprejudiced upbringing of a child so returned to Europe in 1972.

Aan de Universiteit van Kaapstad behaalde ik mijn BA in Engels en een diploma in Voordracht en Theater; maar de meeste tijd en energie wijdde ik aan beweging, dans en theatermaken bij de drama-afdeling van de universiteit. De politieke situatie in Zuid-Afrika voelde te instabiel en de kunstscene in Kaapstad te beperkt, en ik vertrok naar Europa om daar nieuwe ervaringen op te doen. Ik studeerde drie jaar bij Sigurd Leeder in Londen en Zwitserland en gaf bewegings- en improvisatieles aan de Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in Londen.

Afrika bleef trekken, en ik ging terug naar Kaapstad om daar les te geven aan de universiteit. Ik doceerde aan de afdeling Drama, regisseerde klassieke toneelstukken en ontwikkelde vele experimentele theaterproducties. Ik leidde een theatergroep in Guguletu, een zwarte township net buiten de stad, totdat mijn toegangspas werd geblokkeerd door de regering. Ik was razend en voelde me gekortwiekt door het regime. Toen in 1972 mijn dochter werd geboren, besloten haar vader en ik dat de apartheid in Zuid-Afrika de vrije, onbevooroordeelde opvoeding van een kind in de weg stond; we keerden nog datzelfde jaar terug naar Europa.

Stacks Image 9494

Emigration

Immediately I returned to RADA, teaching and directing both within and without of the Academy e.g. Vanbrugh, Almost Free and Royal Court theatres
Formed and toured Europe with own group, Methylated Spirits.

Still finding a deadlock in my personal development I decided to search further afield. I studied Tai Chi with Master Chu for 3 years but eventually it was the Alexander Technique that opened a new prospective to untangling and deepening insights into habitual thought and feeling. This led to the wish to train as an Alexander teacher. I was fortunate to be admitted to Constructive Teaching Centre and train with Walter and Dilys Carrington.

At the same time I met and worked, taught and performed with Paul Versteeg, a dancer, choreographer, who also trained as an AT teacher with the Carringtons.
We both qualified in 1983 & 1984 respectively.


Together: A new beginning.


Together we studied various movement forms such as Bothmer Gymnastics, Eurythmy and Tai Chi.

Ik ging terug naar RADA om les te geven en regisseerde voorstellingen, zowel binnen als buiten de academie – onder andere bij het Vanbrugh Theatre, het Almost Free Theatre and het Royal Court Theatre. Daarnaast leidde ik mijn eigen groep, Methylated Spirits, waarmee ik door Europa tourde. Omdat ik nog steeds een zekere impasse in mijn eigen ontwikkeling ervoer, besloot ik buiten mijn eigen werkterrein verder te zoeken. Nadat ik drie jaar lang tai chi studeerde bij meester Chu, opende Alexandertechniek uiteindelijk de deur naar nieuwe inzichten in denk- en gevoelspatronen, die ik graag verder wilde uitdiepen door mijzelf om te scholen tot Alexandertechniekdocent. Ik had het voorrecht te worden toegelaten tot het Constructive Teaching Centre van Walter and Dilys Carrington.

Dit was ook de periode waarin ik danser en choreograaf Paul Versteeg leren kennen, die ook bij de Carringtons in opleiding ging. We werkten samen, doceerden samen en traden samen op, en studeerden in respectievelijk 1983 en 1984 af.

Samen: een nieuw begin


Paul en ik verdiepten ons in verschillende bewegingsvormen, zoals Bothmer-gymnastiek, euritmie en tai chi.

Alt image
Stacks Image 12462
Stacks Image 20359
Stacks Image 20361

We taught workshops and performed throughout Europe, searching to integrate AT with theatre and movement, experimenting with new initiatives in quest for simplicity. Performing as duo Baraka, we often incorporated workshop participants using ideas developed in workshop.

In de workshops en performances die we overal in Europa gaven, zochten we naar manieren om Alexandertechniek te integreren in theater en beweging, en probeerden we nieuwe initiatieven uit in een zoektocht naar eenvoud. In de shows van ons duo Baraka betrokken we vaak workshopdeelnemers en verwerkten we ideeën die we in de workshops hadden ontwikkeld.

Stacks Image 20409
Stacks Image 20435
Stacks Image 20411
Stacks Image 20437

This later became a residential 3 month project in Kaiserstuhl, Switzerland with 12 previous workshop participants from all over Europe, culminating in a self-devised performance, Orpheus and Eurydice touring Switzerland.

Need for change


Met Per Ahlbom, Swedish musician, singer, painter and outstanding pedagogue, and we left our established careers teaching at RADA, Drama Centre, East 15 and ALRA in London and went to work and study with him in Járna, Sweden. A fruitful time of learning, including working with children, eurhythmy, architecture, gardening, singing etc.
It was a search for simplicity and presence.
During this period we started theatre investigations and Alexander Technique with a small
group on a daily basis and performed a self-devised production in Sweden, Orpheus


Another opening


On invitation from Williams College, Massachusetts USA, for a year and a half we together taught the Alexander Technique, Theatre 101, movement and improvisation. While there we directed
Quad, Samuel Becket
Conference of the Birds, Peter Brook after Farid al Din Attar

Intussen ontmoetten we de Zweedse muzikant, zanger, schilder en uitmuntend pedagoog Per Ahlbom. We lieten onze carrières bij RADA, Drama Centre, East 15 and ALRA in Londen achter ons om met hem te kunnen werken en studeren in het Zweedse Járna. Het werd een bijzonder vruchtbare tijd, waarin we met kinderen werkten en euritmie, architectuur, tuinieren en zang verkenden. Het was een zoektocht naar eenvoud en ‘zijn’.

In diezelfde periode onderzochten we met een kleine groep acteurs de theatermogelijkheden van de Alexandertechniek en ontwikkelden we de theaterproductie Orpheus, waarmee we door Europa trokken.

Op uitnodiging van het Williams College, Massachusetts, vertrokken we voor anderhalf jaar naar de Verenigde Staten om er Alexandertechniek, Theatre 101, beweging en improvisatie te doceren. Ook regisseerden we er Quad van Samuel Beckett en Conference of the Birds van Peter Brook, naar het epische gedicht van Farid ud-Din Attar.

Stacks Image 20533
Alt image
Stacks Image 12613
Alt image
Stacks Image 12611
Stacks Image 20581
Stacks Image 20583

Wither now?


Grappling with a decision both geographical and inward, a solution arose from the question ́What do we not want . . . ?
The Alexander Technique remained the constant, the linking thread. No longer the quest to apply the Alexander to theatre-making but living theatre within the Alexander Technique.Amsterdam. Small beginnings.


Started a training course for AT teachers in 1994.
Quietly continuing for 20 years we have now trained over 80 teachers from all walks of life and nationalities.

Waarheen nu…?


Op een moment waarop we zowel geografisch als innerlijk een beslissing moesten nemen, vloeide de oplossing voort uit de vraag: “Wat willen we níet?” Alexandertechniek was de constante factor, de rode draad gebleken. We besloten niet langer te zoeken naar manieren om Alexandertechniek toe te passen op theatermaken, maar om theater te verwezenlijken binnen de Alexandertechniek!

We startten het Alexander Technique Centre Amsterdam, een lerarenopleiding en privépraktijk in 1994. En inmiddels hebben we in de afgelopen decennia meer dan tachtig docenten Alexandertechniek uit alle windrichtingen en achtergronden opgeleid.

Stacks Image 20681
Stacks Image 20655
Stacks Image 20679

Continued theatre activities


After Life, an opera by Michel van der Aa: A chance in a video interview for the opera to reconcile my personal and professional struggles, coming to terms with the dilemmas of human behaviour with its inequalities and discriminations. I was able to bring full circle my relationship to Africa and the Alexander Technique.The Road not Taken: A theatre piece composed and performed by Paul and Tessa for the 8th International Congress of Alexander Teachers in 2008, demonstrating how movement, acting and poetry from out of the principles of the Alexander can create an artistic whole.

Ook in deze periode bleef en blijft theater een rol spelen. In een video-interview voor de opera After Life van Michel van der Aa kreeg ik de kans om mijn persoonlijke en professionele worstelingen met elkaar te verenigen en mij te verzoenen met de dilemma’s van menselijke gedragingen, inclusief ongelijkheid en discriminatie. Ik kon mijn relatie met Afrika en de Alexandertechniek ‘full circle’ met elkaar in verbinding brengen.

The Road Not Taken is een theaterproductie die Paul en ik schreven en uitvoerden voor de 8e internationale congres van Alexander-docenten in 2008. Hierin lieten we zien hoe beweging, acteren en poëzie vanuit de Alexander-principes een artistiek geheel kunnen vormen.

Tessa Marwick & Paul Versteeg
340 Herengracht
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6238260
Mobile phone: +31 (0)623221377
email: marwickversteeg@gmail.com